Alles over

Vaargebieden

Ontdek het wad

Beleef de Friese Meren

Zeilen op het IJsselmeer

De Vliegende Hollander heeft verschillende afvaarthavens afhankelijk van de vaartkalender deze zijn :
Voor het IJsselmeer : Amsterdam-Enkhuizen- Lemmer-Lelystad

Het IJsselmeer is een van de grootste zoetwaterreservoirs van West-Europa.
Het is een jong meer tot 1932 had de zee er vrij spel maar met het voltooien van de Afsluitdijk viel het tij weg en binnen twee jaar was het een zoetwatermeer. Na de aanleg van de Noordoostpolder en de Flevopolders werd het meer al flink verkleind. De aanleg van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad deelde het meer in twee delen. Het Markermeer zou ooit ingepolderd worden, maar dat is van de baan. We kunnen het grote zoetwaterreservoir in de toekomst goed gebruiken. De bodem van het IJsselmeer bestaat uit keileem, de schelpen die nu nog aanspoelen en bij Friesland soms nog banken vormen, stammen uit de tijd van de Zuiderzee. Het water waarmee het IJsselmeer wordt gevoed komt vooral van de IJssel. Het meer is nergens echt diep, alleen de Val van Urk haalt 5,5 meter beneden NAP. Die overheersende ondiepte betekent niet dat het een rustig meer is. Bij stevige wind kan het flink spoken en voor onervaren schippers is het een gevaarlijk water. De wind zorgt ook voor soms forse hoogteverschillen in het waterniveau die wel tot een meter kunnen oplopen.

Flora en Fauna:

Het grote wateroppervlak, de ondiepte, de brede rietkragen en de zand- en schelpenbanken maken het IJsselmeer tot een ideaal gebied voor watervogels als eenden, zwanen, ganzen, aalscholvers, meeuwen en sterns en enkele steltlopers. Er worden niet minder dan 25 vogelsoorten genoemd waarvoor het IJsselmeer belangrijk is.
Ondanks intensieve visserij is het meer belangrijk als voedselbron voor viseters zoals fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, visdief,zwarte en reuzenstern. In het najaar en de winter verblijven er honderdduizenden watervogels om te ruien, te rusten en te foerageren. Topper onder de IJsselmeervissen is de spiering: een zeevis die voor zijn voortplanting zoete wateren opzoekt en die de afsluiting ‘overleefde’.
Voor moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen, snor, rietzanger zijn de buitenwaarden aantrekkelijk gebied. In de nazomer slapen er meer dan 10.000 zwarte sterns

Ligging:

Het meer wordt omarmd door slingerende dijken. De belangrijkste natuurwaarden biedt de Friese kust. Hier liggen van de Afsluitdijk tot Lemmer buitendijkse waarden, de meeste beheerd als natuurgebied.
Het IJsselmeer vervult een belangrijke functie als zoetwaterreservoir voor tijden dat er watertekorten optreden gedurende de zomerperiode. Er worden thans studies uitgevoerd om het spuibeheer op de Afsluitdijk (sluizen te Kornwerderzand)
aan te passen zodat vissen, denk aan glasaaltjes (jonge paling dus) uit de Saragossa Zee, het IJsselmeer kunnen bereiken.

De jaargetijden

Het IJsselmeer is véél water en daarom heel erg Hollands. Dat water weerspiegelt de seizoenen en zelfs de stemming van de dag. Het Hollands licht, door schilders zo geroemd, is hier altijd aanwezig. Het ijle ochtendlicht, het avondrood, de wind die het water rimpelt, een vergezicht vanaf de dijk.
De Hollandse kant van het IJsselmeer herinnert vooral aan gouden scheepvaarttijden. De beide afsluitdijken en de strakke kusten van de nieuwe polders staan voor technologisch
vernuft, de Friese kant is een mooie mengeling van oude en nieuwe natuur.
Strak gespannen zeilen doorbreken de horizon in de zomer. Maar zodra de scharen duikeenden uit het noorden neerstrijken is de zomer voorbij. Het spel van ijzige wind en

Zeilen op de Waddenzee

De “Vliegende Hollander” dwaalt ook graag over het Wad.  Zeilen in het enorme natuurgebied wat de  Waddenzee is. Tijdens een zeiltocht op dit water zult u versteld staan van het natuurschoon, de wolkenluchten en de weidsheid van het gebied. En als u geluk heeft komt u een of meerdere zeehonden tegen. Tijdens een zeiltocht over de Waddenzee kunnen wij een tussenstop op Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland of Texel maken. Daar kunt u genieten van alles dat de Waddeneilanden te bieden hebben. Zeilen op de Waddenzee is ideaal als u er een weekend of langer tussen uit wilt.

Zeilen op de Waddenzee begint meestal in Harlingen, Makkum of Den Oever.

Uitgelicht

Texel

Texel heeft een aantal natuurmonumenten, waar zeldzame vogels en planten voorkomen. Om de unieke flora en fauna voor toekomstige generaties te behouden, heeft Natuurmonumenten weide- en landbouwgronden aangekocht. Tussen De Koog en De Waal ligt de vogelrijke oude polder Waal en Burg, die gedeeltelijk eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. De onbemeste weilanden van dit gedeelte van het gebied worden ’s winters onder water gezet. Als het niet vriest is het daardoor een ideale stek voor allerlei watervogels. Tijdens een vorstperiode is Waal en Burg het domein van de Texelaars; het ondiepe water is snel geschikt voor schaatsers.  De Schorren is een aan de Waddenzee gelegen buitendijks kweldergebied met karakteristieke ‘zoutminnende’ planten. De Waddenzee is het grootste natuurgebied van ons land. Door Europa is het aangewezen als Natura-2000-gebied. Het is een Wereld Erfgoed en heeft internationale betekenis voor honderdduizenden trekvogels.

Friese meren

Friesland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie aan Fryslân denkt, denkt aan de Elfstedentocht, berenburg, stamboekvee maar bovenal aan watersport.Vanuit Lemmer is het mogelijk om met de Vliegende Hollander in dit prachtige merengebied te zeilen. Natuurlijk is hier een zeilklipper van bijna 50 meter een niet alledaags gebeuren, maar dat maakt het juist zeer bijzonder.

Natuur en landschap:

Friesland bezit het grootste aaneengesloten merengebied van West-Europa. De combinatie van water en het wijdse landschap maakt het Friese Merengebied een uitstekende plek om tot rust te komen. Alleen de grootste meren zoals de Fluessen, Heegermeer, Tjeukemeer en Slotermeer zijn voor de Vliegende Hollander bevaarbaar maar er is hier voldoende te zien en te doen. Als we na een lange dag varen of zeilen het uitgaansleven van Friesland willen verkennen kunnen we uitstekend terecht in die heel mooie Friese plaatsjes zoals Sneek,Heeg,Grou enz.